Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Savitaipaleen Nuorison Tuki ry  ja sen kotipaikka on Savitaipale ja toimialueena on Savitaipale.

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan yhteistyössä Savitaipaleen kunnan,  perusturvalautakunnan, laitosten ja  yksityisten henkilöiden kanssa työskennellä nuorten aktivointi-, tuki-, kasvatus- ja koulutustoiminnan edistämiseksi.

2 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
– edistämällä viranomaisten, vapaaehtoisten henkilöiden ja nuorten välistä yhteistyötä.
– luomalla edellytyksiä toiminnan toteuttamiselle.
– ylläpitämällä nuorisokahvilaa ja työpajatoimintaa sekä järjestämällä muuta vapaa-ajan toimintaa nuorille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja juhlatilaisuuksia, ottaa vastaan jälkisäädöksiä, lahjoituksia, avustuksia sekä harjoittaa ravitsemusliikettä ja kiinteistöhuoltoa. Yhdistys voi myös rakentaa, ylläpitää, omistaa ja vuokrata asuntoja toiminnan tukemiseksi.

3 §
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä ne oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toimintamuodot ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy. Yhdistyksen hallitus on oikeutettu ottamaan myös kannattajajäseniä, joiden jäsenmaksu määrätään syyskokouksessa. Äänioikeutta ei kannattajajäsenillä ole.

4 §
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja kannosta määrätään vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa.

5 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin muulle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Yhdistyksen hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä toiminnanjohtajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

7 §
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset: syyskokous ja kevätkokous.

Syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
2. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
3. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään niiden hyväksymisestä.
4. Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta.
5. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

Kevätkokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1.    Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään niiden hyväksymisestä.
2.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
3.    Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

8 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit, samoin kuin muutkin yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistykselle on valittava vähintään yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ovat velvollisia tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä vuosittain tarkastamaan tilinpäätökset. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

9 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta hallituksen päättämässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan postitse.

10 §
Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin sekä yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa, jos esitys siitä on mainittu kokouskutsussa ja vähintään viisi kuudesosa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa jäljellä olevat varat luovutetaan Savitaipaleen kunnalle käytettäväksi nuorisotyön tukemiseen. Savitaipaleella perusturvalautakunnan osoittamiin kohteisiin.