Nuorisotyön strategia vuoteen 2020.

Nuorisotyön taustaa
Kunnan järjestämää nuorisotyötä Savitaipaleella ei ollut alkujaan, nuorisotyötä teki liikunta- ja raittiussihteeri. Toiminta painottui liikuntaan ja vastaavaan. 1990-luvun alussa Savitaipaleella tiedostettiin muunkinlaisen nuorisotyön tarve. 1993 perustettiin Savitaipaleen Nuorison Tukiyhdistys kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja nuorten vanhempien toimesta. Oli yhteinen huoli nuorista, heidän palveluistaan ja erityisesti nuorten rikollisesta toiminnasta ja päihteiden käytöstä.

Nuorille Savitaipaleella ei ollut omaa paikkaa. Savitaipale sai raittius- ja nuorisotyöhön uuden työntekijän, joka edusti uudenlaista toimintamallia, jota kehiteltiin ns. laajennetussa lastensuojelutyöryhmässä, jossa olivat mukana sosiaali- ja terveystoimi, koulut ja poliisi sekä nuoriso- ja raittiustyöntekijä. Nuorisotyö sai uusia painopisteitä ja käytäntöjä, mm. sen että nuorisotyöntekijä työskenteli iltaisinkin, jolloin nuoria oli mahdollista kohdata. Koko toiminnan perusajatus oli päihteiden käytön ja rikollisen toiminnan ennaltaehkäisy ja halu antaa nuorille tuki ja toisenlainen malli.

Strateginen muutos oli myös se, että nuorisotyön tavoitteet määriteltiin uudelleen. Lähdettiin siitä, että perinteinen harrastuksiin painottuva nuorisotyö jäisi yhdistysten ja seurojen toiminnaksi ja kunta keskittyisi erityisnuorisotyöhön ja  raittius- ja nuorisotyöhön, niin että mukaan saataisiin myös järjestettyyn toimintaan osallistumattomat nuoret.  Ajatuksena oli, että nuorten tulevaisuutta tuettaisiin luomalla mahdollisuuksia, nuorille suunniteltuja palveluja ja ympäristö, jossa nuoret voivat kohdata toisiaan turvallisesti ja omaehtoisesti.

Tältä perustalta Savitaipaleelle nousi nuorison tukiyhdistys, joka jatkoi ensin lastensuojelutyöryhmän 1991 aikana aloitettua nuorisokahvilatoimintaa ja perusti 1994 nuorten työpajan sekä 2002 nuorten vuokra-asuntotoiminnan.

Visio
Tulevaisuudessa nuorisotyö kykenee vastaamaan nuorten elinolojen haasteisiin ja kehittämään toimintamuotojaan ja resurssejaan. Tulevaisuudessa nuorten työpaja toimii tuloksellisesti työttömien, ilman koulutusta tai työkokemusta olevien, koulupudokkaiden tai koulun keskeyttäneiden nuorten elämäntilanteen parantamiseksi, kykenee tarjoamaan nuorelle keinoja oman ammatin, koulutus- tai työpaikan löytämiseen. Kykenee tukemaan samalla nuoren elämänhallintaa.

Tulevaisuudessa nuorten työpajatoimintaan sisältyy ehkäisevänä ja ennakoivana työmuotona ns. etsivä työ. Tavoitteena on saada palvelujen piiriin nuoret, joilla ei ole ammattia ja jotka eivät ole  koulussa tai mukana missään toiminnassa. Tulevaisuudessa nuorten työpaja kykenee löytämään tukea tarvitsevat nuoret ja tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden edetä tavoitteissaan. Tulevaisuudessa nuorten työpajalla on vakaammat taloudelliset ja inhimilliset resurssit vastata nuorten tarpeisiin.

Arvot
Vapaaehtoisuus: jokainen osallistuu ja ottaa tukea vastaan vapaaehtoisesti.
Luottamuksellisuus: toimintamme perusarvo.
Tasa-arvo: kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet tulla mukaan.
Vuorovaikutuksellisuus: jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus omaan mielipiteeseen.
Suvaitsevaisuus: jokaisella on sama ihmisarvo, erilaisuuden suvaitseminen on perusarvo.

Nuorten työpajan toiminta-ajatus
Työpajatyö on tavoitteellista, määräaikainen palkkatyö, työharjoittelu tai työtoiminta sekä tuki elämänhallinnassa toteutetaan tukemaan nuoren ammatillisia tai muita tavoitteita.

Nuorten työpajan toimintaympäristö
Nuorten työpaja toimii Monitoimikeskus Morovan yhteydessä, jossa työskentelee erilaisissa tehtävissä myös aikuisia pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja erityisryhmiin kuuluvia. Nuoret voivat osallistua myös työpajan muihin työtehtäviin yhdessä muiden ryhmien kanssa ja saada kokemusta eri ikäisistä koostuvan työyhteisön toiminnasta.

Monitoimikeskus Morovan yhteydessä toimii nuorisotila, jonka mahdollisuuksia, mm. tietokoneita, voi  hyödyntää tarpeen mukaan.

Yhdistyksellä on 16-30-vuotiaille tarkoitettuja vuokra-asuntoja, joista on mahdollisuus hakea vuokra-asuntoa. Alkujaan niiden rakentamisen yksi syy oli työpajalle tulevien tarve ja vaikeus saada asunto palvelujen piiriin pääsemiseksi. Yhdistyksen leirimökillä Kittilässä järjestetään työ- ja virkistysleirejä, joihin nuorten työpajalta on mahdollisuus osallistua.

Kansainväliset kehittämisprojektit ovat osa nuorten työpajan toimintaa. Niiden kautta nuorilla on mahdollisuus osallistua mm. talkoo- ja tutustumismatkoille Namibiaan.

Seuranta ja dokumentointi
Nuorten työpajan seurantaa ja dokumentointia tehdään jatkuvasti toiminnan kehittämiseksi ja vaikuttavuuden selvittämiseksi. Vaikuttavuutta seurataan vielä pajajakson jälkeen 1-2 vuotta.